نام منطقه ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶
منطقه آتاشهیر ۳۷۵.۲۰۸ ۳۸۷.۵۰۲ ۳۹۵.۷۵۸ ۴۰۵.۹۷۴ ۴۰۸.۹۸۶ ۴۱۹.۳۶۸ ۴۲۲.۵۱۳
منطقه اسکودار ۵۲۶.۹۴۷ ۵۳۲.۱۸۲ ۵۳۵.۹۱۶ ۵۳۴.۶۳۶ ۵۳۴.۹۷۰ ۵۴۰.۶۱۷ ۵۳۵.۵۳۷
منطقه اسنلر ۴۶۱.۰۷۲ ۴۶۱.۳۸۲ ۴۵۸.۶۹۴ ۴۶۱.۶۲۱ ۴۵۸.۸۵۷ ۴۵۹.۹۸۳ ۴۵۷.۲۳۱
منطقه اسنیورت ۴۴۶.۷۷۷ ۵۰۰.۰۲۷ ۵۵۳.۳۶۹ ۶۲۴.۷۳۳ ۶۸۶.۹۶۸ ۷۴۲.۸۱۰ ۷۹۵.۰۱۰
منطقه اوجیلار ۳۸۳.۷۳۶ ۳۹۵.۲۷۴ ۴۰۷.۲۴۰ ۴۱۷.۸۵۲ ۴۱۷.۸۵۲ ۴۲۵.۲۲۸ ۴۳۰.۷۷۰
منطقه ایوب ۳۳۸.۳۲۹ ۳۴۵.۷۹۰ ۳۵۶.۵۱۲ ۳۶۱.۵۳۱ ۳۶۷.۸۲۴ ۳۷۵.۴۰۹ ۳۷۷.۶۵۰
 منطقه باجیلار ۷۳۸.۸۰۹ ۷۴۶.۶۵۰ ۷۴۹.۰۲۴ ۷۵۲.۲۵۰ ۷۵۴.۶۲۳ ۷۵۷.۱۶۲ ۷۵۱.۵۱۰
منطقه باشاک شهیر ۲۴۸.۴۶۷ ۲۸۴.۴۸۸ ۳۱۶.۱۷۶ ۳۳۳.۰۴۷ ۳۴۲.۴۲۲ ۳۵۳.۳۱۱ ۳۶۹.۸۱۰
منطقه باغچه لی اولر ۶۰۰.۹۰۰ ۶۰۰.۱۶۲ ۶۰۲.۹۳۱ ۵۹۹.۰۲۷ ۵۹۹.۰۲۷ ۶۰۲.۰۴۰ ۵۹۸.۰۹۷
منطقه باکیرکوی ۲۱۹.۱۴۵ ۲۲۰.۶۶۳ ۲۲۱.۳۳۶ ۲۲۰.۹۷۴ ۲۲۱.۵۹۴ ۲۲۳.۲۴۸ ۲۲۲.۴۳۷
منطقه بایرام پاشا ۲۶۹.۴۸۱ ۲۶۹.۷۰۹ ۲۶۹.۷۷۴ ۲۶۹.۶۷۷ ۲۶۹.۸۰۹ ۲۷۲.۳۷۴ ۲۷۳.۱۴۸
منطقه بشیکتاش ۲۰۴.۹۱۱ ۱۹۲.۲۱۰ ۱۹۰.۸۱۳ ۱۸۴.۳۹۰ ۱۸۸.۷۹۳ ۱۹۰.۰۳۳ ۱۸۹.۳۵۶
منطقه بی اوغلو ۲۴۸.۰۸۴ ۲۴۸.۲۰۶ ۲۴۶.۱۵۲ ۲۴۵.۲۱۹ ۲۴۱.۵۲۰ ۲۴۲.۲۵۰ ۲۳۸.۷۶۲
منطقه بیلیکدوزو ۲۰۴.۸۷۳ ۲۱۸.۱۲۰ ۲۲۹.۱۱۵ ۲۴۴.۷۶۰ ۲۶۲.۴۷۳ ۲۷۹.۹۹۹ ۲۹۷.۴۲۰
منطقه بیوک چکمجه ۱۸۲.۰۱۷ ۱۹۲.۸۴۳ ۲۰۱.۰۷۷ ۲۱۱.۰۰۰ ۲۲۳.۳۲۴ ۲۳۱.۰۶۴ ۲۳۷.۱۸۵
منطقه پندیک ۵۸۵.۱۹۶ ۶۰۹.۵۳۵ ۶۲۵.۷۹۷ ۶۶۳.۵۶۹ ۶۸۱.۷۳۶ ۶۹۱.۶۸۱ ۶۹۱.۶۸۱
منطقه توزلا ۱۸۵.۸۱۹ ۱۹۷.۲۳۰ ۱۹۷.۶۵۷ ۲۰۸.۸۰۷ ۲۲۱.۶۲۰ ۲۳۴.۳۷۲ ۲۴۲.۲۳۲
منطقه چکمه کوی ۱۶۸.۴۳۸ ۱۸۳.۰۱۳ ۱۹۳.۱۸۲ ۲۰۷.۴۷۶ ۲۲۰.۶۵۶ ۲۳۱.۸۱۸ ۲۳۹.۶۱۱
منطقه زیتون بورنو ۲۹۲.۴۳۰ ۲۹۳.۲۲۸ ۲۹۲.۴۰۷ ۲۹۲.۳۱۳ ۲۸۷.۲۲۳ ۲۸۹.۶۸۵ ۲۸۷.۸۹۷
منطقه سلطان بی لی ۲۹۱.۰۶۳ ۲۹۸.۱۴۳ ۳۰۲.۳۸۸ ۳۰۹.۳۴۷ ۳۱۵.۰۲۲ ۳۲۱.۷۳۰ ۳۲۴.۷۰۹
منطقه سلطان قاضی ۴۹۲.۲۱۲ ۴۹۲.۲۱۲ ۵۰۵.۱۹۰ ۵۰۵.۱۹۰ ۵۱۳.۰۲۲ ۵۲۱.۵۲۴ ۵۲۵.۰۹۰
منطقه سنجاق تپه ۲۵۶.۴۴۲ ۲۶۷.۵۳۷ ۲۷۸.۹۹۸ ۳۰۴.۴۰۶ ۳۲۹.۷۸۸ ۳۵۴.۸۸۲ ۳۷۷.۰۴۷
منطقه سیلیوری ۱۳۸.۷۹۷ ۱۴۴.۷۸۱ ۱۵۰.۱۸۳ ۱۵۵.۹۲۳ ۱۶۱.۱۶۵ ۱۶۵.۰۸۴ ۱۷۰.۵۲۳
منطقه شیشلی ۳۱۷.۳۳۷ ۳۲۰.۷۶۳ ۳۱۸.۲۱۷ ۲۷۴.۴۲۰ ۲۷۲.۳۸۰ ۲۷۴.۰۱۷ ۲۷۲.۸۰۳
منطقه عمرانیه ۶۰۳.۴۳۱ ۶۳۱.۶۰۳ ۶۴۵.۲۳۸ ۶۶۰.۱۲۵ ۶۷۴.۱۳۱ ۶۸۸.۳۴۷ ۶۹۴.۱۵۸
منطقه فاتح ۴۳۱.۱۴۷ ۴۲۹.۳۵۱ ۴۲۸.۸۵۷ ۴۲۵.۸۷۵ ۴۱۹.۲۶۶ ۴۱۹.۳۴۵ ۴۱۷.۲۸۵
منطقه قاضی عثمان پاشا ۴۷۴.۲۵۹ ۴۸۲.۵۵۳ ۴۸۸.۲۵۸ ۴۹۵.۰۰۶ ۴۹۸.۱۲۰ ۵۰۱.۵۴۶ ۴۹۹.۷۶۶
منطقه کادیکوی ۵۳۲.۸۳۵ ۵۳۱.۹۹۷ ۵۲۱.۰۰۵ ۵۰۶.۲۹۳ ۴۸۲.۵۷۱ ۴۶۵.۹۵۴ ۴۵۲.۳۰۲
منطقه کارتال ۴۳۲.۱۹۹ ۴۴۰.۸۸۷ ۴۴۳.۲۹۳ ۴۴۷.۱۱۰ ۴۵۰.۴۹۸ ۴۵۷.۵۵۲ ۴۵۹.۲۹۸
منطقه گونگورن ۳۰۹.۶۲۴ ۳۰۹.۱۳۵ ۳۰۷.۵۷۳ ۳۰۶.۸۵۴ ۳۰۳.۳۷۱ ۳۰۲.۰۶۶ ۲۹۸.۵۰۹
منطقه مال تپه ۴۳۸.۲۵۷ ۴۵۲.۰۹۹ ۴۶۰.۹۵۵ ۴۷۱.۰۵۹ ۴۷۶.۸۰۶ ۴۸۷.۳۳۷ ۴۹۰.۱۵۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.