امور تابعیت

مدارک مورد نیاز:
مدارک

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

افرادی که طبق مقررات قانونی (ماده ۹۸۸ قانون مدنی) ترک تابعیت ایرانی را نموده اند، می توانند طبق ماده ۹۹۰ درخواست بازگشت به تابعیت ایرانی را بنمایند.

ملاحظه:

حضور متقاضی برای ارائه مدارک در نمایندگی الزامی است درصورت موافقت با بازگشت به تابعیت ایرانی، ارائه گواهی رسمی رد تابعیت خارجی و ترجمه تأیید شده آن بانوان متقاضی بازگشت به تابعیت ایرانی که دارای سند اختیار تابعیت زوج می باشند. باید اصل و ترجمه سند طلاق و یا گواهی فوت شوهر که به تأیید مقامات محلی رسیده باشد و همچنین تعداد ۱۶ قطعه عکس با مشخصات بالا ارائه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

۱-تکمیل فرم درخواست بازگشت به تابعیت ایرانی توسط متقاضی در سه نسخه
۲-ارائه درخواست کتبی به نمایندگی محل سکونت خود مبنی بر اعلام علت ترک تابعیت (موقعیت اجتماعی و شغلی در خارج از کشور) و همچنین علت درخواست بازگشت به تابعیت ایرانی با ذکر آدرس و شماره تلفن
۳-ارائه تعداد ۱۲ قطعه عکس جدید ۴*۶ تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی
۴-ارائه دو نسخه فتوکپی از مدارک هویت خارجی
۵-ارائه دو نسخه فتوکپی از سند خروج از تابعیت ایرانی
۶-ارائه فتوکپی مدارک شناسائی ایرانی (قبل از ترک تابعیت)
۷-ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه طبق جدول هزینه های کنسولی

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

افرادی که حداقل ۲۵ سال دارند می توانند با ارائه مدارک زیر درخواست ترک تابعیت نمایند افراد مقیم خارج از کشور با مراجعه حضوری به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود و افراد مقیم داخل کشور می توانند از طریق استانداری های محل سکونت خود نسبت به ارائه درخواست و تحویل مدارک خود اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز:

۱-تکمیل فرم درخواست خروج از تابعیت توسط متقاضی در سه نسخه
۲-تکمیل یک برگ فرم تعهد نامه مالیاتی، گمرکی و بانکی
۳-تکمیل فرم پرسشنامه تکمیلی درمورد ارز تحصیلی، شغل و آخرین نشانی درایران
۴-ارائه اصل یک نسخه فتوکپی ورقه پذیرش دولت که متقاضی درخواست تابعیت را نموده، اجازه اقامت و اجازه کار از مقامات مربوطه آن کشور
۵-ارائه تعداد ۱۸ قطعه عکس جدید ۴*۳ تمام رخ و ۸ قطعه عکس نیم رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی
۶-ارائه درخواست کتبی خروج از تابعیت جمهوری اسلامی ایران به خط متقاضی با ذکر علت و یا علل درخواست ترک تابعیت
۷-ارائه اصل و دو نسخه فتوکپی از آخرین مدرک تحصیلی در ایران و خارج ازکشور
۸-ارائه اصل و چهار نسخه فتوکپی ازتمام صفحات شناسنامه
۹-ارائه اصل و سه نسخه فتوکپی از تما صفحات نوشته شده گذرنامه ایرانی
۱۰-ارائه گواهی اشتغال به کار از موسسه ای که متقاضی در آن مشغول به کار است
۱۱-دونسخه اثرانگشت متقاضی، روی فرم بین المللی (ازطریق پلیس محل اقامت)
۱۲-ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه طبق جدول هزینه های کنسولی
چنانچه همسر و فرزندان متقاضی نیز خواهان ترک تابعیت باشند، باید مدارک زیر را نیز ارائه نمایند
۱-تکمیل فرم درخواست خروج از تابعیت توسط همسر متقاضی در دو نسخه
۲-تکمیل فرم تعهد نامه مالیاتی، گمرکی و بانکی توسط همسر متقاضی در دو نسخه
۳-ارائه اصل و چهار نسخه فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه همسر و فرزندان
۴-ارائه اصل و دو نسخه فتوکپی از تمام صفحات گذرنامه همسر و فرزندان
۵-ارائه دو نسخه اثر انگشت همسر و فرزندان بالاتر از ۱۵ سال، روی فرم بین المللی (از طریق پلیس محل اقامت)
۶-ارائه تعداد ۱۵ قطعه عکس جدید ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی
۷-ارائه گواهی رسمی فوت هر یک از درگذشتگان خانواده
۸-ارائه کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت از خدمت سربازی برای فرزندان ذکور بالای ۱۸ سال
۹-ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه طبق جدول هزینه های کنسولی

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

متقاضیان دریافت سند بقاء به تابعیت پدر باید در فاصله سنین ۱۸ تا ۱۹ سال تمام باشند، مشمولین بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی که دارای گواهی ولادت رسمی بوده و بین سنین ۱۸ تا ۱۹ سالگی در خارج از ایران اقامت داشته اند، تبعه خارج محسوب می شوند و بجای دریافت سند بقاء به تابعیت پدر، با تسلیم اصل گواهی ولادت خود، گواهی مبنی بر نداشتن شرایط مندرج در بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی( کتاب تابعیت ) را دریافت می‌دارند

ملاحظه:

کسانی که در خارج از کشور زندگی می کنند، مدارک خود را شخصاً تحویل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود نمایند و کسانی که مقیم ایران هستند از طریق استانداری های محل سکونت خود اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز:

۱ -تکمیل فرم اظهاریه بقاء به تابعیت پدر > توسط متقاضی در سه نسخه
۲-تقاضای کتبی متقاضی شامل خلاصه شرح حال و علت یا علل درخواست بقاء به تابعیت پد
۳-ارائه تعداد ۱۲ قطعه عکس جدید ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی
۴-ارائه اصل گواهی ولادت رسمی برای مشمولین بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی
۵-ارائه اصل شناسنامه جدید ایرانی برای مشمولین بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی
۶-ارائه گواهی از دولت متبوعه پدر متقاضی مبنی بر اینکه نامبرده را تبعه خود خواهد شناخت
۷-اسناد و مدارک تابعیت اصلی پدر
۸-اسناد و مدارک تابعیت اصلی مادر
۹-ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه طبق جدول هزینه های کنسولی طبق تعرفه هر نمایندگی

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

بانوان خارجی که به استناد بند ۶ از ماده ۹۷۶ قانون مدنی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را کسب کرده اند، می‌توانند بعد از طلاق و یا فوت شوهر ایرانی خود به تابعیت اولیه خویش رجوع نمایند.

ملاحظه:

درصورت فوت شوهر، چنانچه زن دارای فرزند کمتر از ۱۸ سال از شوهر ایرانی خود باشد، قبول درخواست صدور موافقتنامه رجوع به تابعیت اصلی، منوط به رسیدن فرزند مشترکشان به سن قانونی می باشد حضور متقاضی برای تحویل مدارک الزامی است

مدارک مورد نیاز:

۱-تکمیل فرم رجوع با تابعیت اصلی توسط متقاضی در سه نسخه
۲-تکمیل فرم تعهد نامه مالیاتی، گمرکی و بانکی
۳-ارائه اصل شناسنامه و گذرنامه ایرانی
۴-ارائه تعداد ۱۲ قطعه عکس جدید ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی
۵-ارائه اصل و یک نسخه فتوکپی طلاقنامه و یا گواهی رسمی فوت شوهر
۶-ارائه فتوکپی مدرک شناسائی جهت احراز هویت و تابعیت خارجی متقاضی
۷-ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه طبق جدول هزینه های کنسولی

فرم رجوع با تابعیت اصلی
فرم تعهد نامه

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

بانوان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج می نمایند، تابعیت ایرانی خود را حفظ خواهند نمود، مگر اینکه تابعیت همسر به آنها تحمیل شود

مدارک مورد نیاز:

۱-تکمیل فرم موافقتنامه اختیار تابعیت زوج، در سه نسخه
۲-تکمیل فرم تعهد مالیاتی، گمرکی و بانکی
۳-تکمیل فرم خروج از تابعیت و پرسشنامه تکمیلی
۴-ارائه اصل شناسنامه و گذرنامه ایرانی و سه نسخه فتوکپی از تمام صفحات آنها
۵-ارائه اصل سند ازدواج و پروانه زناشوئی و دو نسخه فتوکپی آن
۶-ارائه تعداد ۱۲ قطعه عکس جدید ۴*۳ تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی
۷-ارائه اصل گذرنامه خارجی و فتوکپی آن و یا هرگونه مدرک دال بر تابعیت خارجی (موافقتنامه دولت متبوع شوهر)
۸-ارائه اصل و یک نسخه فتوکپی از تمام صفحات گذرنامه خارجی شوهر
۹-تقاضای کتبی دست نویس متقاضی حاوی شرح کامل علت و یا علل ترک تابعیت، تاریخ اولین ورود به کشور متبوع شوهر، مدت اقامت در آن کشور، تاریخ ازدواج با همسر خارجی و میزان تحصیلات در ایران
۱۰-ارائه رسید پرداخت هزینه مربوطه طبق جدول هزینه های کنسولی
۱۱-حضور متقاضی برای تحویل مدارک الزامی است

فرم موافقتنامه اختیار تابعیت زوج
تعهد مالیاتی
خروج از تابعیت
پرسشنامه تکمیلی

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

ملاحظه:

مدت اقامت متقاضی در خارج از ایران برای خدمت به دولت جمهوری اسلامی ایران به منزله اقامت در ایران می‌باشد حضور متقاضی برای تحویل مدارک ضروری است

مدارک مورد نیاز:

۱-تکمیل فرم درخواست تحصیل تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
۲-ارائه اصل و کپی مدرک شناسائی و یا گذرنامه خارجی متقاضی
۳-ارائه هشت قطعه عکس جدید ۴*۶ تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی
۴-ارائه دو نسخه رونوشت مصدق اسناد هویت متقاضی، همسر و اولاد صغیر او که نشان دهنده هویت و خصوصیات شخصی آنها باشد
۵-گواهی وزارت کار مبنی بر کارائی متقاضی با توجه نیازهای فنی و تخصصی و امثال آن در کشور
۶-گواهی مقامات انتظامی مبنی بر شایستگی متقاضی و تایید صلاحیت وی
۷-فتوکپی بالاترین مدرک تحصیلی متقاضی
۸-موافقت وزارت کشور به استناد گواهی نیروی انتظامی کل کشور که با توجه به شرایط تحصیل تابعیت صادر می گرد
۹-گواهی وزارت کشور مبنی بر آشنائی متقاضی با زبان فارسی، تاریخ و قانون اساسی کشور
۱۰-گواهی وزارت کشور مبنی بر انجام مراسم تحلیف متقاضی نسبت به وفاداری او به قانون اساسی کشور
۱۱-ارائه رسید پرداخت هزینه صدور کارت ملی براساس جدول هزینه های کنسولی

فرم درخواست تحصیل تابعیت

 

منبع : سایت وزارت امور خارجه

همچنین ببینید

امور اجتماعی

امور اجتماعی

۵ / ۵ ( ۱ امتیاز ) اعزام بیماران یکی دیگر از وظایف اداره امور …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: کپی مجاز نمی باشد